Projekt osadenia rodinného domu

Projekt osadenia rodinného domu na pozemok musí byť predložený spoločne s projektom rodinného domu na stavebné povolenie.

Tento projekt rešpektuje príslušné územné rozhodnutie (ak bolo vydané) pre daný stavebný pozemok a odstupové vzdialenosti od susedných pozemkov. Z dôvodu rôznorodosti stavebných parciel, napojenia inžinierskych sietí a komunikácií nie je možné osadenie na pozemok riešiť ako typový projekt. Táto časť je samostatná pre každý pozemok a typ rodinného domu.

Tento projekt Vám na požiadanie vypracujeme, alebo si ho môžete dať vypracovať projektantom v mieste Vášho bydliska, ktorý má príslušné oprávnenie na projekčnú činnosť.

Pre správne vypracovanie projektu osadenia rodinného domu na pozemok je potrebné predložiť projektantovi doklady:

  • list vlastníctva
  • výpis z katastrálnej mapy
  • geodetické zameranie polohopisu a výškopisu v digitálnej forme (.dwg, .dxf, .dgn), určené na právne účely. Súčasťou tohto geometrického plánu sú inžinierske siete: verejný vodovod, verejná kanalizácia (ak sa v lokalite nachádza), verejný plynovod, elektrické siete, ak sú zrealizované prípojky k danému pozemku, geometrický plán obsahuje aj tie.
  • hydrogeologický prieskum spracovaný oprávnenou osobou (ak bol spracovaný)