Projekt typového rodinného domu obsahuje:

 

PROJEKT ARCHITEKTÚRY

obsahuje technickú správu, projekt protipožiarneho zabezpečenia stavby (pare č. 1, 2, 3), výkresy – základy, pôdorysy, zvislé rezy, krov, rezy krovu, pohľady, detaily, výpis okien a dverí, výpis klampiarskych a zámočníckych výrobkov, výpis podláh, strešných vrstiev, výpis reziva a strešnej krytiny, výpis prvkov komína a murovacieho materiálu. Výkresy sú spracované v mierke 1:50.

Súčasťou projektu architektúry je aj aproximatívny rozpočet s výkazom výmer (pare č.4, 5).

PROJEKT STATIKY

obsahuje technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy tvaru stropných dosiek, výkresy výstuže, prekladov, vencov, trámov, výkres schodiska vrátane výkazu výstuže a iných prvkov.

PROJEKT ÚSTREDNÉHO KÚRENIA

obsahuje energetický posudok stavby, technickú správu, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, schému zapojenia kotla a výpis materiálu.

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY

obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov vody a kanalizácie, zvislé schémy a výpis materiálu pre jednotlivé inštalácie.

 PROJEKT DOMOVÉHO PLYNOVODU

obsahuje technickú správu, výkresy vnútorných rozvodov plynu, zvislé schémy a výpis materiálu.

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE

obsahuje technickú správu, výkresy základov, rozvodov vnútornej elektroinštalácie, bleskozvod, schému domového rozvádzača a výpis materiálu.

ROZPOČET

obsahuje rekapituláciu všetkých materiálov a prác po jednotlivých celkoch (oddieloch).

 VÝKAZ VÝMER

obsahuje informácie o množstvách a druhoch materiálov navrhovaných v projekte, potrebných pre zhotovenie rodinného domu ako celku. Slúži ako podklad pre spracovanie položkového rozpočtu.