Zmeny typového projektu

Na základe individuálnych požiadaviek stavebníkov ponúkame vypracovanie zmien typových projektov.

Vzhľadom na to, že požiadavky na zmeny sú rôznorodé, je potrebné ich prekonzultovať osobne s projektantom, resp. obchodným zástupcom firmy. Podľa rozsahu zmien bude prejednaná cena za vypracovanie dokumentácie vrátane termínu.
Zmeny a úpravy typového projektu podľa autorského zákona je možné vyhotoviť iba odborne spôsobilým projektantom, avšak len s písomným súhlasom autora projektu.